Make your own free website on Tripod.com


Daniel Chan

 
Album
Song
RA
感覺貼心
·Pı¶K¤ß
1.¶K¤ß 
2.­nª¾¹D§Aªº·Pı 
Download
Download
心的接觸
¤ßªº±µÄ²
1.«æ­á¤ßÆF 
2.¤ßªº±µÄ² 
3.¤@¸U¦~ 
 
Download
Download
Download
心有獨鍾
 ¤ß¦³¿WÁé
1.¤ß¦³¿WÁé 
Download
 心理遊戲
¤ß²z¹CÀ¸ 
1. ¤ß²z¹CÀ¸ 
2. ¬Æ»ò§l¤Þ 
3. ¦b¥G§A·P¨ü 
4. ²q²q²q
Download
Download
Download
Download
在乎你感受
¦b¥G§A·P¨ü 
 
1. ¦b¥G§A·P¨ü 
2. ²q²q²q
Download
Download
U R My O. Luv
U R My O. Luv
1. µ²¥L 
2. ¤£¤@¼Ëªº²´·ú 
3. ¨®§À´[ 
4. ¤Ñ¥Í¤@¹ï 
5. ¤µ¤Ñ¶}©l 
6. ·R§A(¸ú§A) 
7. U R My O. Luv 
8. ·R¬OµLµ´¹ï 
9. ¶Æ®ð¤ñ¤Ñ°ª 
10. ®ö¦VªF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 激版陳曉東
 ¿Eª©³¯¾åªF
1.¤F¸Ñ§Aªº©Ò¦³ 
2. ¤@¦¸¯u·R°l´M¤@¦Ê¦¸ 
3. Ãø§Ñ§A³o©]¤ß±¡ 
4. ²Ä¤@¥÷·P±¡ 
5. ·R¤W§A¤§«á 
6. ¤£¦wªº§Ö¼Ö 
7. ­·§j¯ó°Ê 
8. µL¦W¥÷ªº·R
1
2
3
4
5
6
7
8
 了解你的所有
¤F¸Ñ§Aªº©Ò¦³
1.¤F¸Ñ§Aªº©Ò¦³ 
2. ­·§j¯ó°Ê 
3. ·R¤W§A¤§«á 
4. ¤£¦wªº§Ö¼Ö 
5. §O¥hªº¤ÑªÅ 
6. «i´± 
7. ¦b³o²M±á 
8. ½Ð§A·Q°_§Ú 
9. ·Å·xªº®a (©Ð«Î¸p¤§ºq) 
10.¤F¸Ñ§Aªº©Ò¦³ (Remix)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
與我高飛
»P§Ú°ª­¸
1. »P§Ú°ª­¸ 
2. Ãø§Ñ§A³o©]¤ß±¡ 
3. ¥¿¦b·R 
4. µL¦W¥÷ªº·R 
5. ¤@¦¸¯u·R°l´M¤@¦Ê¦¸ (¥§ªyº¸°l´M¤@¦Ê¦¸ª©) 
6. GO! GO! 
7. Á{§O¬Ý§A¤@²´ 
8. ¯Â¯u¦â±m 
9. ¹Ú·Q¹êÅç«Ç 
10. §A¦³§A·N«ä 
11. ²Ä¤@¥÷·P±¡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 [ Home | Male | Female | Japan | English | Children | Group/Others | MIDI | Links ]