Midi

[ Chinese | English | Japanese | Cartoon/Anime/Others ]


Male Singers
Song Title
Female Singers
Song Title
Aaron Kwok ·Rªº©I³ê
Å¥­·ªººq
«HÂF
·í§Úª¾¹D§A­Ì¬Û·R
¨g³¥¤§«°
Merry Christmas
¬°¦ó³Ñ¤U§Ú¤@¤H
«B¤¤·P¼Û¸¹
¹ï©p·R¤£§¹
©p¬O§Úªº1/2
´÷±æ
Gigi Leung ´X¤ÀÄÁªº¬ù·|
µu¾v
¤@¤Ñ¤@¤Ñ
Ekin Cheng µo²{
¤@¥Í·R§A¤@­Ó
ª½¦Ü®ø¥¢¤Ñ»P¦a
§Aªº§Ú
Charlie Young ¤£·|­ú©ó§A­±«e
ªìÅÊ
±ç¯¬
Daniel Chan ¤ßªº±µÄ²
¤ß¦³¿WÁé
¤@¸U¦~
²q²q²q
Kelly Chen ­·ªá³·
¤ß¤Ó³n
¬P¹Ú±¡¯u
½ÖÄ@©ñ¤â
§Ú¤£¥H¬°
Andy Lau ¦B«B 
¤@­Ó¤HºÎ
§Ñ±¡¤ô
¯u¥Ã»·
¤Ñ·N 
¤Ñ¦U¤@¤è
¬Û¬ù¨ì¥Ã¤[
Sammi Cheng Àq«´
±Ë¤£±o§A
¤£©ì¤£¤í
¨ä¹ê§A¤ß¸Ì¦³¨S¦³§Ú
°Ý§Ú
¼wÄõ­×¤k
¥m¾´New
¬P¨q¶Ç»¡New
X ¬£¹ïNew
©ñ¤£§CNew
§Ú­Ìªº¥DÃD¦±New
Leon Lai DNA¥X¿ù
¾¤©ú»P§Ú
§A¥O·R¤F¤£°_
±¡²`»¡¸Ü¥¼´¿Á¿
®L¤é¶É±¡
·R±¡¼vµeÀ¸
¹ï¤£°_¡A §Ú·R§A
¨â¤ßª¾
¨º¦³¤@¤Ñ¤£·Q§A
µL©ú¥÷ªº®öº©
§Úªº¿Ë·R
§Ú¨Ó¦Û¥_¨Ê
©t³æªº¤H¡A©t³æªº§Ú
Faye Wong §Ú¤]¤£·Q³o¼Ë
§A§Ö¼Ö©Ò¥H§Ú§Ö¼Ö
´Ñ¤l
§N¾Ô
Di-Dar
¹Ú¤¤¤H
®e©ö¨ü¶Ëªº¤k¤H
§ÚÄ@·N
¯Bļ
¦p­·
¤ÑªÅ
°õ°g¤£®¬
«D±`®L¤é
Andy Hui ¤@®a¤@´î§A
¨k¤Hªº·P´n
¨k¤H³Ìµh
«B«á¶§¥ú
³ßÅw§A¬O§A
§Ú¤ß¤¤¦³§A
Amanda Lee ¾îÀاOÅÊ
Leo Ku Åw¼Ö¤µ®d
²Ä¤G³Ì·R
¦³¤ß
¨Ó¦~¨Ó¤éNew
Tarcy Su Lemon Tree
Jacky Cheung ¥ª¥k¬°Ãø
¾j¯T¶Ç»¡
¤@¤d­Ó¶Ë¤ßªº²z¥Ñ
§k§O
¯¬ºÖ
±¡®Ñ
·R¬O¥ÃùÚ
¨C¤Ñ·R§A¦h¤@¨Ç
¯d¦í³o®É¥ú
§Aªº¦W¦r¡A §Úªº©m¤ó
¤ë¥bÅs 
Vivian Chow ¦Û§@¦h±¡
·P±¡ªº±B§
¤Ñ¯î·R¥¼¦Ñ
³Ì·R
±¡¥¼¤F
Leslie Cheung °l
¥Ñ¹s¶}©l
Linda Wong §O°Ý§Ú¬O½Ö
°Ý§A°Ý§Ú
Eric Suen ·Rªº¬G¨Æ¤W¶° Mavis Hsu ÅKµ¡
©úª¾¬G¥Ç
«°¸Ìªº¤ë¥ú
¶É«°New
Alan Tam ¤Û¼v
¯­¦³§A
Elaine
Don't Say Good Bye
±¡¾Ì½Ö¨Ó©w¿ù¹ïNew
Mavis Fan ²´²\
°·±dºq
Nicky Wu ¤@¤Ñ¤@¤Ñµ¥¤U¥h
·R¥X­Ó¥¼¨Ó
Cass Pang §Ï¦p¹j¥@
Beyond ±¡¤H
ªø«°
¯uªº·R§A 
®üÁï¤ÑªÅ
»»»·ªºParadise
Vivian Lai ·R§A³o¼Ë¶Ì
·R§A¤@©w§Ö¼Ö
¦h±¡
¤@¤H¦³¤@­Ó¹Ú·Q
¶§¥ú¸ô¤W
Chi-Lam Cheung ²{¥N·R±¡¬G¨Æ Winnie Lau ªìÅʱ¡¤H
Emil Chau ©ú¤Ñ§Ú­n¶ùµ¹§A Teresa Tang ¤ë«G¥Nªí§Úªº¤ß
²¢»e»e
Eric Moo ¤Ó¶Ì
·R¨º»ò­«
Sally Yep ¹s®É¤Q¤À
Sam Hui °]¯«¨ì  Amei Cheung Bad BoyNew
©n©fNew
­ì¨Ó§A¬Æ»ò³£¤£­nNew
­ú¤£¥X¨ÓNew
Å¥®üNew
Nicholas Tse µLÁn§Ï¦³ÁnNew  Kit Chan ´¦¾åNew
Àu«È§õªL »{¿ùNew  Karen Tong ·P«_New

 

CounterCLICK HERE TO VISIT THE TOP 1000!
My URL: http://listen.to/norman
V3-URL
I got it for free at http://come.to